Styremøte 14/2-13

Det ble avholdt holdt styremøte 14/2-13 med det nye styret.

Sak 1: Gjennomgang og underskriving av referatet fra årsmøtet/godkjent

Sak 2: Fordeling av oppgaver på styremedlemmene er godkjent som følger.

Bård Erik/nestformann med ansvar: Sikkerhet og rekruttering.
Sikkerhet: Bård skal redigere alarmplanen og bake både den og handlingsplan i plast. Disse skal gjøres kjent for medlemmene og plasseres på fornuftige steder.
Rekruttering: Nye medlemmer fra nå av, skal få førstegangsinfo av Bård og evt inviteres med på klubbtur.

Terje Andersen/styremedlem med ansvar: Dykkebua og presse.
Bua: Dette er prioritet 2. Terje vil tømme bua og bidra til en makeover. Nye hyller, fikse strømskap (gjøre at bua fremstår som ryddig og ordentlig) Han vil ha behov for hjelp og tar kontakt med de som vil være aktuelle for å bistå.
Når det gjelder pressa skal den få service samtidig med pressa på brannstajonen, for å spare kostnader (mars/april)

Kåre Rugtvedt/styremedlem med ansvar: Båt
Neenunnæ: Enighet om at båten er prioritet 1. Den skal opp til mandag 18/2 og plasseres på Solli plast. Jobben gjøres til selvkost. Håkon legger ut info om dette på facebook/nettside. Den vil være på land minimum 2 uker (uke 8 og uke 9) Oljeskift på motor tas av båtansvarlig. Tiljer settes på brannstasjonen for tørk og vedlikehold.
Finn Dyrnes/styremedlem: Bistår øvrige styremedlemmer og supplerer der det er behov.

Håkon Sandvik/formann: Ansvarlig for daglig drift av klubben, FB, nettsider, søknader, innkalling styremøter, årsmøte m.m.

Mesteparten av møtet gikk til diskusjoner rundt arbeidsoppgavene til de forskjellige og hvordan løse de best mulig.

Sak 3. Gjennomgang av økonomi/budsjett for 2013.
Denne saken tas i neste styremøte.

Evt:
Kontingent: Terje mente at det må tas en nøye gjennomgang og sendes varsel til alle nåværende og tidligere medlemmer med beskjeed om å betale kontingenten. Det er flere som ikke har mottatt dette på flere år og her kan det være penger å hente.
Tas til etterretning
Ny båt: Bård Erik mente at det måtte sttes av penger til en evt ny bår for fremtiden da Neenunnæ ikke vil vare evig.
Tas til etteretning
Nettsider/facebook: Håkon tar kontakt med Kristen for å få kontroll på dette.

Møtet ble hevet kl: 20. Neste møte blir 23/4-13. Håkon sender agenda og møteinnkalling!

Ref Håkon