Vedlegg til Lov for RISØR UNDERVANNSKLUBB

Revidert 12.3.2016 Lover for Risør Undervannsklubb

TILLEGGSBESTEMMELSER

  • § 1 Formål

(1) Å sørge for at det til enhver tid er pressluft tilgjengelig for medlemmene.

(2) Legge forholdene til rettet for sikker utøvelse av dykkersporten.

  • § 2 Opptakskrav

(1) Ha fullført en teoretisk og praktisk utdannelse innen dykkersporten

(2) Skal være eller har vært bosatt i Risør kommune

(3) Det skal søkes skriftlig om medlemskap i idrettslaget , hvor det bl.a. skal opplyses om sertifikattyper, kjønn, alder, og dykkererfaring. Det skal medfølge et bilde av søkeren og kopi av godkjent sertifikat.

(4) For tilgang til idrettsforeningen materiell skal det betales depositum for nøkkel til lokaler.

  • § 3 Medlemstyper

Idrettslaget opererer med følgende medlem type:

(1) Medlem

(2) Husstand medlem. Medlem med samme adresse betaler redusert kontingent.

(3) Medlemmer som tas opp etter 1. oktober betaler halv årskontingent.

  • § 4 Medlemskapet

(1) Medlemmer plikter å sørge for sikker bruk av materiell ved å følge regler og retningslinjer for bruk.

(2) Medlemmer plikter å passe på at kun personer som har fått opplæring kan benytte kompressorer i henhold til retningslinjer.

 

(3) Som medlem har du adgang til kompressoren(e) i dykkerbua, og du kan fylle luft til deg selv gratis. Du har har ikke adgang til å fylle gratis til venner og bekjente.

(4) Det er strengt forbudt å låne ut nøkkelsettet til andre enn medlemmer.

(5) Kontingenten dekker 1 flaske pr medlem(hovedmedlem og husstandsmedlem)  annet hvert år. Har medlemmet flere flasker som skal trykktestes skal det betale full pris for dette. Dette gjelder også dobbelsett (dvs det må betales full pris for den ene flasken).

Hvis flasken krever reparasjoner som syrevask, kranbytte og lignende utover selve trykktestingen må flasken(e)s eier selv dekke dette og arbeid. .

(6) Dersom ett medlem driver med kommersiell dykking/drift skal

vedkommende betale vanlig luftfylleavgift for trykkluft benyttet til dette formålet.

(7) Fratakelse av medlemskap.

Ett medlem kan fratas medlemskap fra idrettslaget ved:

  1. a) Gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen for dykkerbua.
  2. b) Opptrådt grovt uaktsomt under utfoldelse av dykkersporten.
  • § 5 Årsmøtet

(1) Valgkomiteens innstilling skal være sendt ut sammen med

beretningen.

(2) Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder og nestleder er på valg annet hvert år. Styremedlem og varamedlem velges for 1 år av gangen.

(3) Kasserer velges for 1 år av gangen.

(4) Revisorer velges for 1 år av gangen.

(5) Valgkomite velges for 1 år av gangen.

 

  • § 6 Bruk av idrettslagets materiell

(1) Båtene, og kompressorer skal sjekkes ut før bruk og sjekkes inn etter bruk i henhold til instruks. Medlemmer som sjekker ut utstyr er ansvarlig for at det behandles slik at det ikke oppstår skader. Dersom det allikevel blir skade på materiell, eller forvoldes skade på andres verdier, er medlemmet

ansvarlig for å dekke minst gjeldende egenandel for skaden.

Se for øvrig instruks for bruk av båt og kompressor