Kategoriarkiv: Årsmøte

Årsmøte 2023

Referat årsmøte Risøe undervannsklubb 16.03.23 – Risør frivilligsentral

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjent.

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Godkjent.

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Godkjent.

 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Godkjent.

 

Sak 5: Velge dirigent

Kristen Thorsen

 

Sak 6: Velge referent:

Håkon Sandvik

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Bård Erik Gregersen og Kristen Thorsen

 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Det forelå ikke kopi av årsberetningen. Jarle leste denne opp for årsmøte.

Kristen Thorsen rettet kritikk om fremgangsmåten for kjøp av Multi.

Godkjent.

 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Jarle gjorde rede for regnskapet for 2023 for årsmøte.

 

Inntekt fiskeredskap: Det ble stilt spørsmål rundt innmeldte redskap under ryddeaksjonen i 2023. Disse var registrert i fritidsfiskeappen, men ingen utbetaling fra NDF i 2023. Bård og Håkon tar ansvar for å finne ut av dette.

 

Frivillighetsprisen: Det ble stilt spørsmål om frivillighetsprisen og inntekten der på kr: 10.000.- pengene har ikke kommet inn. Håkon tar ansvar for å få inn disse pengene hos kultursjefen.

 

Enighet i årsmøte om å sette av mere penger til sparing. Neste styre avgjør hvor mye.

 

Med kommentarene over ble regnskapet godkjent.

 

Sak 10: Behandle forslag og saker

Styret har sendt inn følgende saker til behandling i årsmøte

 1. Båtene. Båtansvarlig

Spørsmål om vi skal ha 2 båter.

Vedtak: Vi beholder begge båtene i 3 år til og ser på muligheten av å finne en ekstra båtplass.

 

Båtansvarlig.

Vedtak: Båtansvarlig gruppe bestående av Håkon Pedersen, Ingve Hundhammer og Jarle Sivertsen.

 

 1. Reglement for båter/scootere

Vedtak: Reglementskomite for bruk av båter og scootere bestående av Kristen, Jan og Stefan.

 

 1. Ryddeaksjoner

Vedtak: Bård og Håkon fortsetter jobben med ryddeaksjonen.

 

 1. Medlemsmøter, klubbdykk, sosial aktivitet

Vedtak: Kristen og Stefan tar ansvar for å lage en plan for dette.

 

Godkjent.

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Ingen endring

Godkjent

 

Sak 12: (Fastsette treningsavgift) Ikke aktuell

 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Jarle gikk igjennom budsjettet for årsmøte.

Forslag om å legge inn kr: 5000.- på konto 6540 «Småanskaffelser»

Forslag om legge inn kr: 5000.- på konto 6553 « Programvare årlig vedlikehold»

Forslag om å øke fra 30.000.- til kr: 40.000.- på konto 6620 «Rep og vedlikehold utstyr/båt

Forslag om å øke til kr: 30.000.- på konto 3930 «MVA kompensasjon»

Forslag om å øke til kr: 10.000.- på konto 3440 «Offentlig tilskudd for tjeneste»

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt med endringer som angitt over.

Endringer ble lagt inn i budsjettet av Jarle under årsmøte.

 

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Oppdateres etter årsmøte.

 

Sak 15: Valg

Jarle leste opp valgkomiteens forslag.

 

Styreleder:                                                                 Kristen Thorsen (2 år)

Nestleder:                                                                  Ingve Hundhammer (1 år)

Kasserer/styremedlem:                                             Stein Vamraak (2 år)

Styremedlem:                                                            Terje Kristian Thørring Christensen (1 år)

Styremedlem:                                                            Håkon Pedersen (2 år)

Vara styremedlem:                                                    Lars Martin Larsen (1 år)

 

Godkjent

 

Valgkomite

Terje Fredriksen, Jan Bjørndal og Stefan Dokken.

Godkjent

 

Bård Erik Gregersen                                                   Krisen Thorsen

—————————-                                                       —————————-

Referent: Håkon Sandvik

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte i Risør Undervannsklubb

Til medlemmene i Risør Undervannsklubb   7 februar 2017

Innkalling til årsmøte i Risør Undervannsklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Risør Undervannsklubb

Årsmøtet avholdes den 25 mars kl 15-17 på Røde kors bygget (Grønningveien 31, 4950 Risør)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10 mars til post@risorundervannsklubb.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på på klubbens hjemmeside, og på e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Årsmøte avholdt

På skipperstua 12 mars.

Referat sendes ut fortløpende når kontigent innbetales.

Årsmøtet vedtok nye lover, iht til NIF’s lovnorm, samt våre egne ting.  Den nye loven kan leses eller lastes ned fra Klubbinfo-menyen:

Inntil videre benyttes eksisterende nøkkelkort for tilgang til dykkerbua, nye medlemmer får da denne.

Mer informasjon følger.

mvh

Styret

Innkalling til årsmøte

referatAgenda for årsmøte i Risør Undervannsklubb 2016

Risør Hotell, Skipperstua 12 mars, kl 15-19.

 1. Godkjenning av fremmøtte (kvittering for betalt medlemsskap )
 2. Godkjenne saksliste
 3. Valg av ordstyrer og referent, samt to representanter til å underskrive protokoll
 4. Oppdatering medlemsliste
 5. Formannen gjennomgår årsberetning
 6. Formannen gjennomgår regnskap / budsjett
 7. Fastsette kontigent og andre avgifter
 8. Vedta budsjett.
 9. Terminliste / aktiviteter
 10. Behandle innkomne saker og forslag (må være sendt skriftlig til styret minst 14 dager før årsmøtet.)
  1. Medlemsskap NDF
  2. Nytt låssystem
 11. Valg nytt styre
 12. Valg av kasserer
 13. Valg av valgkomitee / kontrollkomite
 14. Ordet er fritt
 15. Enkel bevertning