Stikkordarkiv: årsmøte

Årsmøte 2023

Referat årsmøte Risøe undervannsklubb 16.03.23 – Risør frivilligsentral

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjent.

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Godkjent.

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Godkjent.

 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Godkjent.

 

Sak 5: Velge dirigent

Kristen Thorsen

 

Sak 6: Velge referent:

Håkon Sandvik

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Bård Erik Gregersen og Kristen Thorsen

 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Det forelå ikke kopi av årsberetningen. Jarle leste denne opp for årsmøte.

Kristen Thorsen rettet kritikk om fremgangsmåten for kjøp av Multi.

Godkjent.

 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Jarle gjorde rede for regnskapet for 2023 for årsmøte.

 

Inntekt fiskeredskap: Det ble stilt spørsmål rundt innmeldte redskap under ryddeaksjonen i 2023. Disse var registrert i fritidsfiskeappen, men ingen utbetaling fra NDF i 2023. Bård og Håkon tar ansvar for å finne ut av dette.

 

Frivillighetsprisen: Det ble stilt spørsmål om frivillighetsprisen og inntekten der på kr: 10.000.- pengene har ikke kommet inn. Håkon tar ansvar for å få inn disse pengene hos kultursjefen.

 

Enighet i årsmøte om å sette av mere penger til sparing. Neste styre avgjør hvor mye.

 

Med kommentarene over ble regnskapet godkjent.

 

Sak 10: Behandle forslag og saker

Styret har sendt inn følgende saker til behandling i årsmøte

  1. Båtene. Båtansvarlig

Spørsmål om vi skal ha 2 båter.

Vedtak: Vi beholder begge båtene i 3 år til og ser på muligheten av å finne en ekstra båtplass.

 

Båtansvarlig.

Vedtak: Båtansvarlig gruppe bestående av Håkon Pedersen, Ingve Hundhammer og Jarle Sivertsen.

 

  1. Reglement for båter/scootere

Vedtak: Reglementskomite for bruk av båter og scootere bestående av Kristen, Jan og Stefan.

 

  1. Ryddeaksjoner

Vedtak: Bård og Håkon fortsetter jobben med ryddeaksjonen.

 

  1. Medlemsmøter, klubbdykk, sosial aktivitet

Vedtak: Kristen og Stefan tar ansvar for å lage en plan for dette.

 

Godkjent.

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Ingen endring

Godkjent

 

Sak 12: (Fastsette treningsavgift) Ikke aktuell

 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Jarle gikk igjennom budsjettet for årsmøte.

Forslag om å legge inn kr: 5000.- på konto 6540 «Småanskaffelser»

Forslag om legge inn kr: 5000.- på konto 6553 « Programvare årlig vedlikehold»

Forslag om å øke fra 30.000.- til kr: 40.000.- på konto 6620 «Rep og vedlikehold utstyr/båt

Forslag om å øke til kr: 30.000.- på konto 3930 «MVA kompensasjon»

Forslag om å øke til kr: 10.000.- på konto 3440 «Offentlig tilskudd for tjeneste»

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt med endringer som angitt over.

Endringer ble lagt inn i budsjettet av Jarle under årsmøte.

 

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Oppdateres etter årsmøte.

 

Sak 15: Valg

Jarle leste opp valgkomiteens forslag.

 

Styreleder:                                                                 Kristen Thorsen (2 år)

Nestleder:                                                                  Ingve Hundhammer (1 år)

Kasserer/styremedlem:                                             Stein Vamraak (2 år)

Styremedlem:                                                            Terje Kristian Thørring Christensen (1 år)

Styremedlem:                                                            Håkon Pedersen (2 år)

Vara styremedlem:                                                    Lars Martin Larsen (1 år)

 

Godkjent

 

Valgkomite

Terje Fredriksen, Jan Bjørndal og Stefan Dokken.

Godkjent

 

Bård Erik Gregersen                                                   Krisen Thorsen

—————————-                                                       —————————-

Referent: Håkon Sandvik

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Risør undervannsklubb.

Årsmøtet avholdes den onsdag 27.2.2019 kl 18.00 på Risør brannstasjon (Furumoveien 4).
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.2.2019 til post@risorundervannsklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før på e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret