Månedlige arkiver: mars 2024

Klubbdykk 2024

Risør Undervannsklubb avholder klubbdykk gjennom året, på lørdager i hovedsak siste lørdagen i måneden, i juGrøntvannli blir det planlagt hver lørdag.

Møt med fylte flasker

Datoer er som følger for 2024

Dato  Dykkemål Dykkeleder Mobiltelefon
Lørdag 27.april kl 0900 Toppsund Kristen Thorsen 99536503
Lørdag 25.mai kl 0900 Vestern Kristen Thorsen  
Lørdag 29.juni kl 0900      
Lørdag 6.juli kl 0900      
Lørdag 13.juli kl 0900      
Lørdag 20. juli kl 0900 Grønnholmen     
Lørdag 27.juli kl 0900       
Lørdag 31.august kl 0900 Gullholmen    
Fredag og Lørdag 20/21 september   Håken Sandvik  
Lørdag  28.september kl 0900      
Lørdag 26.oktober 0900      
Lørdag 30.november 0900 Vestern Kristen Thorsen  

 

Årsmøte 2023

Referat årsmøte Risøe undervannsklubb 16.03.23 – Risør frivilligsentral

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjent.

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Godkjent.

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Godkjent.

 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Godkjent.

 

Sak 5: Velge dirigent

Kristen Thorsen

 

Sak 6: Velge referent:

Håkon Sandvik

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Bård Erik Gregersen og Kristen Thorsen

 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Det forelå ikke kopi av årsberetningen. Jarle leste denne opp for årsmøte.

Kristen Thorsen rettet kritikk om fremgangsmåten for kjøp av Multi.

Godkjent.

 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Jarle gjorde rede for regnskapet for 2023 for årsmøte.

 

Inntekt fiskeredskap: Det ble stilt spørsmål rundt innmeldte redskap under ryddeaksjonen i 2023. Disse var registrert i fritidsfiskeappen, men ingen utbetaling fra NDF i 2023. Bård og Håkon tar ansvar for å finne ut av dette.

 

Frivillighetsprisen: Det ble stilt spørsmål om frivillighetsprisen og inntekten der på kr: 10.000.- pengene har ikke kommet inn. Håkon tar ansvar for å få inn disse pengene hos kultursjefen.

 

Enighet i årsmøte om å sette av mere penger til sparing. Neste styre avgjør hvor mye.

 

Med kommentarene over ble regnskapet godkjent.

 

Sak 10: Behandle forslag og saker

Styret har sendt inn følgende saker til behandling i årsmøte

  1. Båtene. Båtansvarlig

Spørsmål om vi skal ha 2 båter.

Vedtak: Vi beholder begge båtene i 3 år til og ser på muligheten av å finne en ekstra båtplass.

 

Båtansvarlig.

Vedtak: Båtansvarlig gruppe bestående av Håkon Pedersen, Ingve Hundhammer og Jarle Sivertsen.

 

  1. Reglement for båter/scootere

Vedtak: Reglementskomite for bruk av båter og scootere bestående av Kristen, Jan og Stefan.

 

  1. Ryddeaksjoner

Vedtak: Bård og Håkon fortsetter jobben med ryddeaksjonen.

 

  1. Medlemsmøter, klubbdykk, sosial aktivitet

Vedtak: Kristen og Stefan tar ansvar for å lage en plan for dette.

 

Godkjent.

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Ingen endring

Godkjent

 

Sak 12: (Fastsette treningsavgift) Ikke aktuell

 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Jarle gikk igjennom budsjettet for årsmøte.

Forslag om å legge inn kr: 5000.- på konto 6540 «Småanskaffelser»

Forslag om legge inn kr: 5000.- på konto 6553 « Programvare årlig vedlikehold»

Forslag om å øke fra 30.000.- til kr: 40.000.- på konto 6620 «Rep og vedlikehold utstyr/båt

Forslag om å øke til kr: 30.000.- på konto 3930 «MVA kompensasjon»

Forslag om å øke til kr: 10.000.- på konto 3440 «Offentlig tilskudd for tjeneste»

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt med endringer som angitt over.

Endringer ble lagt inn i budsjettet av Jarle under årsmøte.

 

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Oppdateres etter årsmøte.

 

Sak 15: Valg

Jarle leste opp valgkomiteens forslag.

 

Styreleder:                                                                 Kristen Thorsen (2 år)

Nestleder:                                                                  Ingve Hundhammer (1 år)

Kasserer/styremedlem:                                             Stein Vamraak (2 år)

Styremedlem:                                                            Terje Kristian Thørring Christensen (1 år)

Styremedlem:                                                            Håkon Pedersen (2 år)

Vara styremedlem:                                                    Lars Martin Larsen (1 år)

 

Godkjent

 

Valgkomite

Terje Fredriksen, Jan Bjørndal og Stefan Dokken.

Godkjent

 

Bård Erik Gregersen                                                   Krisen Thorsen

—————————-                                                       —————————-

Referent: Håkon Sandvik