Stikkordarkiv: referat

Referat styremøte #2.24

Teams møte  21.5.2024

Tilstede Kristen,Lars, Stein og Terje,  forfall Ingve og Håkon

  • Materiell
    • Båten har fått navn: Fortbortovæ 2. Foliering garantert å sitte, sjekk påføringsgaranti.
      • Ansv: Kristen
    • Båten er også utstyrt med nødvendig dregg, kiler, båtshake og åre, gjenstår redningsvester
      • Ansv: Båtansvarlig
    • Regler for bruk på plass og vedtatt
      • Bruk av båten skal logges. Full tank etter bruk. Ansv: Alle medlemmer
      • Dykkerloggen må oppdateres for å støtte registrering av  2 båter. Ansv: Kristen
    • Infotavle på dykkerbua virker igjen, fornyet plexiglass.
      • Få med «bli medlem» side
      • Ansv: Kristen
    • Mangler båtplass til Neenenæ for sommeren.
    • GPS Tracking på Fortbortovæ II aktivert.
    • Dykkerflasker
      • Felles levering og henting utført.
      • Ansv: Håkon
  • Informasjon
      • Facebook tilganger gitt til styremedlemmer
        • Opprettet undergruppe «Dykkeprat i og om Risør Undervannsklubb»
        • Åpner for at alle «medlemmer» av Risør Undervannsklubb fb siden kan lage oppslag/diskusjon
        • Ansv: Terje
      • Tilgang til nettsider gitt til risorundervannsklubb.no/wp-admin til styremedlemmer.
        • Ansv: Kristen
      • PC’n i dykkerbua sender nå e-post bekreftelser når det er fylt luft.
        • Ansv: Kristen
      • Spond satt opp for klubbaktiviteter, det blir klubbens hovedkanal for informasjon i arrangement.
    • Aktiviteter
      • Tur til Kvitsøy
      • Klubbdykkk
        • Gjennomføres siste lørdagen hver måned. Bruk Spond til å melde seg på.
      • Ryddeaksjoner
        • Bekreftet støtte for aksjonen, 20-21 september
        • Ansv: Håkon
      • Økonomi
        • Stein har fått tilgang. Gjenstår å komme i dialog med Exact regnskap. Bilag etc. Ansv: Stein.
        • Endringer i styret oppdatert i brreg.
          • Terje melder at han må trekke seg i styret av familiære årsaker. Lars Martin trer inn som styremedlem.
        • Grasrotandelen
          • Informere spillere om mulighet til å støtte klubben 
        • Støtte appen, «mikrosparing». Oppfordre til å dele.
            • Ansv: Kristen
      • Annet
      • Nominasjon til æresmedlem. Styret utarbeider regler for hva som er kriteria for å få, hva det innebærer og hvor lenge inneværende år, nominasjonsprosess ol. og fremlegges årsmøte 2025.
        Ansv: Styret.

 

Sign Kristen Thorsen, Terje Christens, Lars Martin Larsen, Stein Vamraak

Årsmøte 2023

Referat årsmøte Risøe undervannsklubb 16.03.23 – Risør frivilligsentral

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjent.

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Godkjent.

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Godkjent.

 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Godkjent.

 

Sak 5: Velge dirigent

Kristen Thorsen

 

Sak 6: Velge referent:

Håkon Sandvik

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Bård Erik Gregersen og Kristen Thorsen

 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Det forelå ikke kopi av årsberetningen. Jarle leste denne opp for årsmøte.

Kristen Thorsen rettet kritikk om fremgangsmåten for kjøp av Multi.

Godkjent.

 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Jarle gjorde rede for regnskapet for 2023 for årsmøte.

 

Inntekt fiskeredskap: Det ble stilt spørsmål rundt innmeldte redskap under ryddeaksjonen i 2023. Disse var registrert i fritidsfiskeappen, men ingen utbetaling fra NDF i 2023. Bård og Håkon tar ansvar for å finne ut av dette.

 

Frivillighetsprisen: Det ble stilt spørsmål om frivillighetsprisen og inntekten der på kr: 10.000.- pengene har ikke kommet inn. Håkon tar ansvar for å få inn disse pengene hos kultursjefen.

 

Enighet i årsmøte om å sette av mere penger til sparing. Neste styre avgjør hvor mye.

 

Med kommentarene over ble regnskapet godkjent.

 

Sak 10: Behandle forslag og saker

Styret har sendt inn følgende saker til behandling i årsmøte

  1. Båtene. Båtansvarlig

Spørsmål om vi skal ha 2 båter.

Vedtak: Vi beholder begge båtene i 3 år til og ser på muligheten av å finne en ekstra båtplass.

 

Båtansvarlig.

Vedtak: Båtansvarlig gruppe bestående av Håkon Pedersen, Ingve Hundhammer og Jarle Sivertsen.

 

  1. Reglement for båter/scootere

Vedtak: Reglementskomite for bruk av båter og scootere bestående av Kristen, Jan og Stefan.

 

  1. Ryddeaksjoner

Vedtak: Bård og Håkon fortsetter jobben med ryddeaksjonen.

 

  1. Medlemsmøter, klubbdykk, sosial aktivitet

Vedtak: Kristen og Stefan tar ansvar for å lage en plan for dette.

 

Godkjent.

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Ingen endring

Godkjent

 

Sak 12: (Fastsette treningsavgift) Ikke aktuell

 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Jarle gikk igjennom budsjettet for årsmøte.

Forslag om å legge inn kr: 5000.- på konto 6540 «Småanskaffelser»

Forslag om legge inn kr: 5000.- på konto 6553 « Programvare årlig vedlikehold»

Forslag om å øke fra 30.000.- til kr: 40.000.- på konto 6620 «Rep og vedlikehold utstyr/båt

Forslag om å øke til kr: 30.000.- på konto 3930 «MVA kompensasjon»

Forslag om å øke til kr: 10.000.- på konto 3440 «Offentlig tilskudd for tjeneste»

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt med endringer som angitt over.

Endringer ble lagt inn i budsjettet av Jarle under årsmøte.

 

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Oppdateres etter årsmøte.

 

Sak 15: Valg

Jarle leste opp valgkomiteens forslag.

 

Styreleder:                                                                 Kristen Thorsen (2 år)

Nestleder:                                                                  Ingve Hundhammer (1 år)

Kasserer/styremedlem:                                             Stein Vamraak (2 år)

Styremedlem:                                                            Terje Kristian Thørring Christensen (1 år)

Styremedlem:                                                            Håkon Pedersen (2 år)

Vara styremedlem:                                                    Lars Martin Larsen (1 år)

 

Godkjent

 

Valgkomite

Terje Fredriksen, Jan Bjørndal og Stefan Dokken.

Godkjent

 

Bård Erik Gregersen                                                   Krisen Thorsen

—————————-                                                       —————————-

Referent: Håkon Sandvik

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremøte

referatStyremøte i RUK hos Bård Erik/16.10.18

  1. Status etter sommeren. Diskusjon rundt klubbdykk og interessen for dette. Hvordan få flere engasjert i rollen som dykkeransvarlig. Få det inn på sosiale medier og i papirutgaven av «Hva skjer iRisør» . Ha klubbdykk som eget punkt i årsmøteinnkallingen.
  2. Status ryddeaksjonen: Håkon har hatt en evaluering av aksjonen med Wieger. Styret er enige om å flytte sekkene nærmere land. Dette vil bedre sikkerheten og gjøre opptak av søppel enklere. Det er en avtale med Wieger ved akvariet om at hvis vi fester blåse på spøkelsesredskap ellers i året, gir vi beskjed til han og det blir hentet. Håkon spør om vi kan få låne blåser og line av akvariet til dette formålet. Vi tok en status på medieomtalen som var og er enige om at det ble en litt unødvendig fokus på at det ikke var så mye søppel igjen. Dette ble rettet opp i et nytt innlegg I Risør, som man fikk gode tilbakemeldinger på.
    Styret er meget godt fornøyd med sikkerhetsansvarlig (Rolf Larsen) sin gjennomføring av aksjonen.Ryddeaksjonen 2019: Styret har bestemt at neste års aksjon skal være lørdag 21/9. Søknadsfrist for midler fra miljøverndirektoratet sammen med akvariet er 1/3.
    Vi har blitt invitert av akvariet til å være med på seminar om marin forsøpling 27/11. Bård Erik og Håkon stiller sammen med akvariet.
  3.  Økonomi: Beathe tok en gjennomgang av økonomien. Det blir sendt faktura til akvariet i forhold til ryddeaksjonen i nærmeste fremtid. Ellers ser økonomien god ut og det blir et status rundt dette på årsmøtet på nyåret.
  4. Dykkerstige: Glen holder på med ny dykkerstige til Neenunnæ. Usikkert når denne blir ferdig, men er under bygging.
  5. Dykkebua: Vi må bli flinkere til å holde det ryddig i bua. Gulvet bør vaskes med jevne mellomrom. Det er vurdert om vi skal ha de samme mattene på gulvet som vi har i dykkerbåten
  6. Bladet Dykking: Håkon skriver et innlegg til bladet Dykking om ryddeaksjonen.
  7. Årsmøte 2019
    Dato for årsmøte er satt til lørdag 2 mars kl:14 – 17. Sted: Risør brannstasjon.Neste styremøte blir 16/1-2019 kl: 19 hos Terje.Ref Håkon