Kategoriarkiv: Nyheter

Styremøte RUK 01.07.21

Sted: Hos Bård Erik

Tilstede: Beathe, Jarle, Bård, Ingve, Håkon

Jarle og Ingve ble ønsket velkommen som nye styremedlemmer 😊

1: Gikk igjennom årsmøtereferatet og enkeltsaker der.

Instruktørutdanning i klubben

Diskusjon rundt hvordan vi skulle få dette til. Bård tar dette videre med NDF og sjekker ut muligheten ift hva vi kan få dekket økonomisk.

Ansvar: Bård

Dykkerlederkoffert 

Beathe kontakter Terje angående koffert, innhold, pris osv.

Ansvar: Beathe

Innkjøp av scootere.

Håkon har sendt inn aksept for utdeling av kr: 50.000.- fra Handelens miljøfond. Pengene utbetales klubben i juli. Bård kontakter NDF angående ytterlige sponsing av scootere. 

Diskusjon rundt utlånsavtale, depositum, forsikring, oppbevaring og vedlikehold av scootere.

Ansvar: Jarle og Bård Erik

Ryddeaksjonen 24 og 25 september

Årets aksjon arrangeres i samarbeid med videregående skole og skjærgårdstjenesten. Videregående er med i forhold til tema bærekraft. Mer info kommer etter hvert på Facebook.

Ansvar: Håkon, Bård, Ingve.

Flasker trykktesting

Dette er utsatt til høsten.

Vedlikehold Neenunæ

Tas opp på slipp til høsten for vedlikehold og service på motoren.

Ansvar: Styret

Ny båt

Jarle ønsket en diskusjon rundt innkjøp av ny båt. Hva er mulighetene for momsrefusjon fra NDF, hvordan er muligheten for lokal sponsing, vil dette kunne skape mer rekruttering, vil klubben bli mer attraktiv.. Dette er kun et ønske for å vurdere kostnader forbundet med dette. Jarle lager et analyse av disse mulighetene og presenterer dette på et styremøte ved en senere anledning.

Ansvar: Jarle

Neste styremøte onsdag 11/8 kl: 19.00.

Ref Håkon

RUK styremøte/telefon 19.05.21

Grunnet koronarestriksjoner er dette møtet tatt som telefonmøte.

 • Gjennomgang søknad sparebank stiftelsen og veien videre.
  Vi har som kjent fått kr: 50.000.- fra Handelens miljøfond øremerket kjøp av uv scootere. Disse pengene står på vent og kan overføres til oss når vi ønsker det. Vi søkte også om kr: 30.000.- fra Sparebanken sør, men de ble ikke innvilget. Vi har tidligere fått kr: 20.000.- fra Sparebanken sør.
  Disse ønsker nå styret at skal kunne disponeres av styret til uv scootere, sammen med pengene fra Handelens miljøfond. Ref. sak10.1 årsmøte2021. Pengene fra Handelens miljøfond skal tilbakeføres til dem, hvis de ikke brukes til formålet.

 • Info samarbeid med Risør videregående skole (RVS)
  Håkon informerte om mulig samarbeid med Risør videregående ifm teine og søppelryddeaksjon til
  høsten. Dette kom i stand etter forespørsel fra Olav Njaastad. Han er tidligere journalist og har
  jobbet i Brennpunkt/NRK og har bred erfaring i filmdokumentarer. Terje hadde en ide om foto
  opplegg rundt små dyr på søppel/teiner. Håkon vil kontakte Erling Svensen i Egersund om han kan
  tenke seg en tur til Risør under denne aksjonen. Dette for å bidra med kunnskap rundt livet under
  vann og da spesielt de små dyrene. Håkon følger og oppdaterer denne saken for styret underveis.

 • Trykkprøving av flasker
  Vi vurderer en annet firma ift trykkprøving og evt service av utstyr. Bård innhenter et par tilbud og kommer tilbake med dette til styret. Noen må kjøre og hente utstyret og det ble diskutert forskjellige løsninger for dette.

 • Samarbeid med Risør kommune/ryddeaksjonen
  Ønskelig for RVS å finne en helg til høsten og da gjerne fredag 24 og lørdag 25 september. Dette tar Terje videre med ansvarlig i kommunen. I og med at aksjonen i år innebærer deltagelse av videregående skole, vil det være behov for et møte angående om arrangementet før sommerferien.

 • Oppdatering av regnskap 2020
  Beathe sender oppdatert regnskap til Bård.

 • ÅRSMØTE 2021
  Ihht. NIF retningslinjer skal årsmøte avholdes før 15. juni. Styret vill i overgangen mai/juni beslutte om årsmøtet skal gjennomføres digitalt. Medlemmene vill bli orientert om dette pr. mail.

Ref: Håkon

Utsettelse av årsmøte 2021

Etter samtale med kommuneoverlegen i Risør Fredag 19.03.21 ble det bestemt at årsmøte må utsettes inntil videre på grunn av korona restriksjoner.Delay Icons - Download Free Vector Icons #1782053 - PNG Images - PNGio

Så fort nasjonale retningslinjer gir åpning for møte kommer vi tilbake med ny dato.

Det er kun dato for gjennomføring av selve årsmøte som blir endret.

Saksdokumenter til årsmøte sendes på forespørsel.

For styret Bård Erik Gregersen

Referat styremøte

Dato: 26.01.21

Hvor:Pettersmyr

Tilstede: Beathe, Bård, Terje, Håkon Petter var forhindret fra å komme.

 • Sak 1: Årsmøte 2021
  Det ble bestemt at årsmøte avholdes. 27.03.21 kl: 15.30 – 17.30. Bård sjekker ut mulig lokale innen rimelig tid.
 • Sak 2: Oppgaver til årsmøtet.
  Forretningsorden: Terje
  Årsmøteinvitasjon: Bård Erik
  Klargjøring av budsjett/regnskap: Beathe
  Årsberetning: Håkon
  Organisasjonsplan: Bård Erik
 • Styrets saker til årsmøte:
  1:  Undervannscootere
  Historikk:
  Risør undervannsklubb har søkt Handelens miljøfond for innkjøp av 4 UV scootere. Det ble søkt om kr: 200.000.- til innkjøp av 4 Bonex scootere til bruk for rydding av avfall i Risørs havn og skjærgård. Vi fikk tildelt kr: 50.000.- fra Handelens miljøfond til dette formålet. Det vil si 25% av omsøkte midler. I ettertid har klubben fått tildelt kr: 20.000.- fra Sparebanken Sør i Risør. Disse pengene er ikke øremerket for noe spesielt formål. Styret ønsker derfor et årsmøtevedtak på at vi kan bruke disse kr: 20.000 for å finansiere innkjøp av flere scootere. I tillegg har vi i en god dialog med Sparebanken sør om ytterligere kr: 30.000.- i ren sponsorstøtte. Dette for å kunne gjøre et innkjøp av 2 scootere.
  2: Leie av klubblokale:
  Styret ønsker å sjekke ut muligheten for leie av hensiktsmessig lokale til 4 klubbkvelder + årsmøte i året. Dette er et tiltak for å gjøre klubben mere attraktiv for flere og samtidig ivareta aktive medlemmer klubben har i dag.
  3: Økonomisk støtte:
  Økonomisk støtte til de av klubbens medlemmer som ønsker videreutdannelse innen sportsdykking.

Ref: Håkon

Ryddeaksjonen – mer informasjon

Fredag

Forbeholdt garn og teinerydding 3 steder i skjærgården, med 8 dykkere og 6 båter. Oppstart med briefing kl 15.00

  • Toppsunda 2 båter og 3 dykkere
  • Stangholmen 2 båter og 3 dykkere
  • Bjørneskjær 2 båter og 2 dykkere med scootere

Vi bruker vøler med 30-40m tau som slippes opp, eller vi bruker løfteballonger som sendes opp.

Les videre

TEINE OG HAVNERYDDEAKSON

Fredag 18 og lørdag 19 september

Teine

I samarbeid med Risør kommune arrangeres det en kombinert teine og havneryddeaksjon denne fredags ettermiddag og hele lørdagen.

Fredag 18 sep kl: 15.00

 • Teinerydding på utvalgte steder i skjærgården.
 • Mat til deltagere etter dykking

Lørdag 19 sep kl: 08.00

 • Rydding i havneområde
 • Det gjennomføres 2 dykk med lunsj imellom

Vi samles på et utested på kvelden for de som måtte ønske det

Vi trenger dykkere og noe landpersonell. Påmelding så fort som mulig til Håkon Sandvik på tlf: 46948586.

Bli med å gjør en forskjell for vårt undervannsmiljø

Referat styremøte

06.07.20 Tilstede: Terje, Beathe, Petter, Bård, Håkon

Sak 1: Gikk igjennom søknadskriterier for søknad om gave hos Sparebanken sør. Enighet om at vi søker om kr: 30.000.- Vi utarbeidet budsjett og gikk gjennom selve søknadsteksten. Bård skal snakke med Sparebanken sør om detaljer før vi sender inn. Deretter tar Håkon og Bård saken videre med detaljer og søker så fort alt er klart.
Sak 2: Thor W ønsket at vi profilerte «Bånndilten» på våre Facebook sider. Det er nå gjort.
Sak 3: Terje lager et tidsrele til pressa.
Sak 4: Vi diskuterte den «unormalt» høye prisen for vårt Telenorabonnement. Vi bør vurdere en mobil bredbånds løsning.
Sak 5: Enighet om at vi ikke arrangerer klubbdykk denne sommeren. Bortsett fra det planlagte krabbedykket 01.08.20/Thor Walter.
Ref; Håkon

Risør undervannsklubb respons til COVID-19

Styrets vurdering av NDF sine nye retningslinjer for dykking.

Klubbene i Norge er pr dags dato gitt muligheten for å dykke utifra NDF sine koronaregler for utøvelse av dykking/fridykking.
RUK sitt styre har ingen mulighet for å ta ansvar for å overholde kompliserte smittevernsregler. Vi ønsker at dykking skal være sosialt og hyggelig.

RUK ønsker heller ikke å komplisere situasjonen for helse/redningsarbeidere i den situasjonen vi er i nå, hvis uhellet skulle være ute. Vi ber våre medlemmer om å rette seg etter styrets anbefaling, ved å ikke dykke eller bruke dykkerbua «.

REFERAT STYREMØTE RUK 12.12.19

Diverse saker til behandling:
Årsmøtedato lørdag 28.03.20, kl: 14 – 16. Sted: Brannstasjonen
Innkjøp av batteri og lanterne til båten. Ansvar: Terje
Rydding og vask av bua i romjula. Ansvar: Beathe og Håkon

* Tollbodprosjektet. Håkon informerte om møte med styringsgruppa. Vi
ønsker å bidra inn i denne muligheten for klubbhus, men ikke med penger.
Vi kan bidra med info om marin forsøpling/spøkelseredskaper, klubbturer
osv.
* Seminar om marin forsøpling. Bård Erik og Wieger fra akvariet var med på
dette. Interessante foredragsholdere fra forskjellige miljøer og pågående
prosjekter på Sørlandet. Wieger holdt innlegg om teineaksjonen i Risør og
viste filmen til Terje. Meget god respons på den!
* Rydding av spøkelsesredskap/teineaksjon. Vi har fastsatt 2 helger for
ryddeaksjonen i 2020. ( 1/5 – 2/5) og (18/9 – kveld og 19/9)
* Terje informerte om en forespørsel fra Wieger. Han ønsket på ha med Terje
i en gruppe sammen med lokale fiskere, Flødevigen o.a. Alle enige om at
dette er en viktig jobb som undervannsklubben bør være med på.
* Diskusjon om eventuelt søknad på sponsing av 2 undervanns scootere til
rydding av spøkelsesredskap. Akvariet ved Wieger jobber med denne
søknaden i samrbeid med oss, og Bård har innhentet priser på Bonex
scootere.
* Neste styremøte: Onsdag 22/1 kl: 19 hos Bård.

Hold av lørdag 12 oktober!

I samarbeid med Risør akvarium inviterer Risør undervannsklubb til ryddeaksjon av tapt fiskeredskap i Risørskjærgården.
Vi har lært mye av Søgne dykkerklubb etter helgens meget velykkede aksjon og ønsker å fortsette arbeidet med å rydde redskap.

Vi ønsker også å kombinere dette med en høstfest på lørdag kveld.
Programmet ser foreløpig slik ut:

 • Fredag 11/10 kl: 16 – tjuvstart på ryddeaksjonen
 • Lørdag 12/10
  • Dykk 1 kl: 09.00
  • Lunsj kl: 13.00
  • Dykk 2 kl: 14.00
  • Høstfest kl: 19.30 Middag m velkomstdrink/mineralvann – øvrig drikke medbringes

Vi trenger dykkere, fiskere, personell i båt og på land. Alle som deltar i aksjonen har gratis lunsj og er med på høstfesten om kvelden. For at vi skal kunne ordne med logistikk og planlegging er vi avhengig av at du melder deg på aksjonen.
Bli med på en viktig ryddeaksjon og opplev å gjøre en forskjell for vårt sårbare marine miljø!

Påmelding til Håkon på tlf: 46948586 innen 4 oktober