Risør undervannsklubb respons til COVID-19

Styrets vurdering av NDF sine nye retningslinjer for dykking.

Klubbene i Norge er pr dags dato gitt muligheten for å dykke utifra NDF sine koronaregler for utøvelse av dykking/fridykking.
RUK sitt styre har ingen mulighet for å ta ansvar for å overholde kompliserte smittevernsregler. Vi ønsker at dykking skal være sosialt og hyggelig.

RUK ønsker heller ikke å komplisere situasjonen for helse/redningsarbeidere i den situasjonen vi er i nå, hvis uhellet skulle være ute. Vi ber våre medlemmer om å rette seg etter styrets anbefaling, ved å ikke dykke eller bruke dykkerbua «.

REFERAT STYREMØTE RUK 12.12.19

Diverse saker til behandling:
Årsmøtedato lørdag 28.03.20, kl: 14 – 16. Sted: Brannstasjonen
Innkjøp av batteri og lanterne til båten. Ansvar: Terje
Rydding og vask av bua i romjula. Ansvar: Beathe og Håkon

* Tollbodprosjektet. Håkon informerte om møte med styringsgruppa. Vi
ønsker å bidra inn i denne muligheten for klubbhus, men ikke med penger.
Vi kan bidra med info om marin forsøpling/spøkelseredskaper, klubbturer
osv.
* Seminar om marin forsøpling. Bård Erik og Wieger fra akvariet var med på
dette. Interessante foredragsholdere fra forskjellige miljøer og pågående
prosjekter på Sørlandet. Wieger holdt innlegg om teineaksjonen i Risør og
viste filmen til Terje. Meget god respons på den!
* Rydding av spøkelsesredskap/teineaksjon. Vi har fastsatt 2 helger for
ryddeaksjonen i 2020. ( 1/5 – 2/5) og (18/9 – kveld og 19/9)
* Terje informerte om en forespørsel fra Wieger. Han ønsket på ha med Terje
i en gruppe sammen med lokale fiskere, Flødevigen o.a. Alle enige om at
dette er en viktig jobb som undervannsklubben bør være med på.
* Diskusjon om eventuelt søknad på sponsing av 2 undervanns scootere til
rydding av spøkelsesredskap. Akvariet ved Wieger jobber med denne
søknaden i samrbeid med oss, og Bård har innhentet priser på Bonex
scootere.
* Neste styremøte: Onsdag 22/1 kl: 19 hos Bård.

Hold av lørdag 12 oktober!

I samarbeid med Risør akvarium inviterer Risør undervannsklubb til ryddeaksjon av tapt fiskeredskap i Risørskjærgården.
Vi har lært mye av Søgne dykkerklubb etter helgens meget velykkede aksjon og ønsker å fortsette arbeidet med å rydde redskap.

Vi ønsker også å kombinere dette med en høstfest på lørdag kveld.
Programmet ser foreløpig slik ut:

 • Fredag 11/10 kl: 16 – tjuvstart på ryddeaksjonen
 • Lørdag 12/10
  • Dykk 1 kl: 09.00
  • Lunsj kl: 13.00
  • Dykk 2 kl: 14.00
  • Høstfest kl: 19.30 Middag m velkomstdrink/mineralvann – øvrig drikke medbringes

Vi trenger dykkere, fiskere, personell i båt og på land. Alle som deltar i aksjonen har gratis lunsj og er med på høstfesten om kvelden. For at vi skal kunne ordne med logistikk og planlegging er vi avhengig av at du melder deg på aksjonen.
Bli med på en viktig ryddeaksjon og opplev å gjøre en forskjell for vårt sårbare marine miljø!

Påmelding til Håkon på tlf: 46948586 innen 4 oktober

Teine aksjon

Fredag 20/9 og lørdag 21/9 kommer Søgne dykkerklubb for å rydde teiner og tapt fiskeredskap hos oss 🙂
Dette blir en del av prosjektet vi har sammen med akvariet. Dette kom med kort varsel, men vil du være med å finne/rydde teiner og annet fiskeredskap en av disse dagene eller begge?
Vi har også andre oppgaver på land for de som har mulighet til det.

Styremøte Risør undervannsklubb

Styremøte Risør undervannsklubb  15.05.19 kl: 19

 

 • Teineaksjonen 2019.

Terje informerte om årets aksjon. Prototype på teinerulle er levert Wieger etter test. Han skal rette de tingene som er påpekt og lage flere ruller. Mere info følger.

Ansvar Terje og Håkon

 • Klubbdykk

Ingen andre enn styret har satt seg opp som dykkerledere. Vi er avhengig av dykkerledere for at dette skal fungere. Siste frist for å sette seg opp som dykkerleder er satt til 23.06.19. Hvis ingen melder innen fristen, er vi dessverre nødt til å la klubbdykk utgå som aktivitet.

Ansvar: Bård Erik

 • Luftfylling/turister.

Det er et stort trykk på luftfylling i løpet av sommeren. Grunnet liten dugnadsaktivitet er vi nødt til å begrense luftfyllingen til de dagene det arrangeres klubbdykk. Utenom dette blir det ikke fast opplegg for luftfylling/turister.

Ansvar: Styret

 • Neenunnæ dugnad/service motor

Vi bestiller service på motor på Sjøsenteret. Det skal gjøres en liten el jobb og motoren skal smøres opp.

Ellers skal vi prøve å børste vannlinja når båten ligger på vannet. Hvis det blir vanskelig tar vi båten opp. Det skal videre lages en benk bak i båten som er bredere enn den vi har i dag. Det skal monteres ny topplaterne. Ny dykkerstige er straks klar.                                          

Ansvar: Håkon/Bård Erik/Glen

 • Forsikring

Vi har forsikringer hos IF, men vi ber nå om nytt tilbud fra Tryg forsikring.

Ansvar: Beathe

 • Trykktesting

Flasker er ferdig fra trykktesting og står i bua for avhenting.

Ansvar: Alle

 • Låsen i bua/status

Har sjekket opp med Arve Karlsen i Arendal.. venter på tilbakemelding.

Ansvar: Bård Erik

 • Sosiale tilstelninger

Opplegg for fest, eller planlegge og gjennomføre et dykk med påfølgende fest i løpet av sommeren.

Ansvar: Beate og Håkon

 • Formannens ord for kvelden

Ønsker større involvering av medlemmer i aktiviteter. Jeg ønsker at flere medlemmer tar ansvar og gjør oppgaver i klubben. Vi trenger bistand til forskjellige oppgaver så bare ta kontakt.

 

Ref: Håkon

Styremøte i RUK 26.03.19


Sak1: Ansvarsområder båt/bu
Det er et ønske fra styret om at vi utnevner ansvarlige for disse oppgavene i klubben. Det ble enighet om at vi sender ut en mail til klubbens medlemmer for å se på interessen for en eller begge av disse oppgavene.

Sak 2: Antall styremøter
Enighet om at vi setter dato fornneste styremøte ved slutten av referatet,

Sak 3: Status loveendring:
Sendt mail til Kristen om endring av tilleggsbestemmelsene i lovverk som ligger på hjemmesiden vår.. Dette i henhold til årsmøtereferatet.

Sak 4: Flasker til trykktesting:
Enighet om at dette gjøre etter påske. Flasker til trykktesting må være i bua senest innen 28.04.19. Alt utstyr må merkes meget godt med navn, adresse, mailadresse og tlf. Dårlig merket utstyr blir ikke tatt med! Kan også ta med ventilsett.

Sak 5: Vurdere dagens forsikringer og muligheten av å forbedre disse.
Beathe sjekker ut med vårt forsikringsselskap for et mer oversiktlig tilbud. Eventuelt også i forhold til andre selskap.


Sak 6: Håkon informerte om ryddeaksjon:
Vi har fått kr: 40.000.- fra Miljøverndirektoratet/Risør akvarium til en teine/tapt fiskeredskap aksjon for 2019. Det ble ikke gitt støtte til ryddeaksjon i havna, da fokus i år er tapte fiskeredskaper. Dette blir et samarbeid mellom RUK og akvariet. For å gjøre dette på en god og
fornuftig måte, må det planlegges på en god måte. Håkon/Terje tar et møte med akvariet for å starte denne planleggingen.

Sak 7: Påskedykking:
Vi forsøker med felles dykking lørdag 13/4 med sosialt samvær i etterkant. Håkon og Beate tar dette videre i planleggingen.
Info kommer når dette er klart.
Sak 8: Det planlegges med 11 klubbdykk sommeren

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Risør undervannsklubb.

Årsmøtet avholdes den onsdag 27.2.2019 kl 18.00 på Risør brannstasjon (Furumoveien 4).
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.2.2019 til post@risorundervannsklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før på e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Styremøte

Styremøte Risør undervannsklubb onsdag 16.01.19

Tilstede: Terje, Bård Erik, Beathe og Håkon.Sak 1: Årsmøte.
Dato for årsmøte er blitt endret i forhold til oppgitt dato i forrige styremøtereferat 18.10.18.
Årsmøte blir i år onsdag 27.02.19 kl: 18 – 21. Sted: Risør brannstasjon.
Det har tidligere vært tradisjon for å arrangere årsmøte på en lørdag, men dette var det ikke
mulig å få til i år.

Sak 2: Regnskap 2018/budsjett 2019
Gjennomgang av regnskap 2018. Revidert regnskap sendes ut med årsmøteinnkallingen.
Gjennomgang av forslag til budsjett 2019. Forslag ble laget og sendes ut med årsmøteinnkallingen.

Sak 3: Styrets saker til årsmøte.
Revidering av tilleggsbestemmelser § 4/5, samt revidering av tilleggsbestemmelser § 2/2
Styret har et ønske om at vi skal ha egen båtansvarlig og dykkebuansvarlig og vil fremme et forslag om dette.
Klubben ønsker å fortsette samarbeidet med Risør akvarium rundt ryddeaksjon Styret ønsker at det settes ned en gruppe som kan jobbe med dette.

Sak 4: Risør akvarium/ryddeaksjon 2019
Risør akvarium vil i samarbeid med undervannsklubben søke midler hos
Miljøverndirektoratet i forhold til ryddeaksjonen i havna og en teine/spøkelsesredskapsaksjon. Ryddeaksjonen vil arrangeres 21.09.19 og teineaksjonen vil pågå hele 2019.
Vi fikk inn kr: 40.000.- i fjorårets aksjon.
Det vil søkes om kr 40.000.- for hver av aksjonene, totalt kr: 80.000.-.